Polecane

MOŻLIWOŚCI WSPÓŁCZESNEJ TECHNIKI

W przypadku pierwszej grupy przestępstw możliwości, jakie daje współczesna technika, powodują, że nie ma dokumentu, który nie mógłby zostać sfałszowany. Jest to również wynikiem przejmowania przez komputery i drukarki roli klasycz­nych maszyn do pisania. Kwestią podstawową dla sprawcy jest właściwy dobór sprzętu i materiałów (podłoża) oraz zapewnienie odpowiednich odwzorowań stoso­wanych zabezpieczeń technicznych. Fałszerzowi pozostaje ocena stosunku przewi­dywanych zysków do poniesionych nakładów oraz posiadanych możliwości. W przypadku dokumentów sporządzonych za pomocą prostego edytora tekstu na­cisk zostaje położony na jego właściwe dostosowanie, dające odpowiednie — jed­nakowe — możliwości graficznej prezentacji tekstu.

Polecane

NAJCZĘSTSZE PRZESTĘPSTWA KOMPUTEROWE NA ŚWIECIE

Są to statystycznie najczęściej dokonywane przestępstwa komputerowe na świecie. Udało się zmniejszyć lawinowy rozwój tej przestępczości przez zastępowa­nie kart magnetycznych systemami półprzewodnikowymi (chipami). Karty bankoma­towe nie są jedynymi, które służą do manipulacji. Dotyczy to również kart telefo­nicznych, identyfikacyjnych, stosowanych podczas wyścigów konnych itp. Można powiedzieć, że nadużycia związane z kartami są trzy: kradzież karty, zmiana karty za pomocą komputerów lub innych urządzeń, sporządzenie kopii karty.Przestępstwa typu fałszerstwa komputerowe można podzielić na dwie grupy. przestępstwa z wykorzystaniem komputera wraz z oprogramowaniem i urzą­dzeniami peryferyjnymi (zwłaszcza drukarki) jako narzędzi do fałszowaniadokumentów klasycznych,    przestępstwa w odniesieniu do dokumentów elektronicznych, tworzonych i gromadzonych komputerowo, w pamięci komputera bądź na wszelkiego rodzaju nośnikach informacji (np. zmiana zapisu magnetycznego karty identy­fikacyjnej).

W SPOŁECZEŃSTWIE INTERNETOWYM

W społeczeństwie internetowym opartym na wiedzy nie tyle ważna jest maso­wość danego wykształcenia, ile bardzo, bardzo wysoki jego poziom. Polska wyka­zała się w ostatnim dziesięcioleciu wielką intelektualną przedsiębiorczością w za­kresie szkolnictwa wyższego. Osiągnięcia w tym zakresie zostały wysoko ocenione w krajach zaawansowanych cywilizacyjnie. Jednak nie należy zapominać, że kłopo­ty i kryzys w szkolnictwie wyższym pierwszego stopnia (licencjackim i inżynierskim) wystąpiły także w Stanach Zjednoczonych, co jednoznacznie wynika z rapor­tu W.C. Symondsa.Krótka historia masowego Internetu ma za sobą już prawdziwy wielki kryzys giełdowy w 2000 r.  Nieuchronnie zbliża się zderzenie cywilizacyjne. Jednak trzeba mieć nadzieję, ze Polska nie zmarnuje kolejnych lat i z tego zderzenia wyjdzie nie tylko zdrowa, lecz całkowicie odrodzona i zacznie odgrywać taką rolę w Europie, jak w XVI w., me mozołem rąk, a wysiłkiem pracowników wiedzy i uczonych, o czym wizyjnie marzył A. Mickiewicz w swoich wykładach na Sorbonie.

 

SEKTOR INFORMATYKI

Produkcja oraz sprzedaż wszelkiego sprzętu służącego użytkowaniu Internetu powinny być wolne od podatków, a poza tym wspomagane środkami publicznymi w różnorodny sposób, np. leasing publiczny.Sektor informatyki i Internetu winien być pod szczególna opieką całego społe­czeństwa, aby zapewnić mu szybki rozwój o wysokiej jakości.W celu sprawnego i masowego użytkowania Internetu należy dokonać rewolucji w całym sektorze edukacyjnym: od przedszkola po studia doktoranckie. Społeczeń­stwo polskie musi szybciej zbudować infostrady niż autostrady.Wszystkie przedszkola, szkoły i uczelnie muszą mieć bezpłatny dostęp do Inter­netu i możliwość szczególnie tanich zakupów sprzętu umożliwiającego ten dostęp. Całość sektora edukacji powinna być dwujęzyczna, tzn. języki polski i angielski powinny być nauczane w jednakowym stopniu.

DOJŚCIE DO BOGACTWA

Dojście do bogac­twa społeczeństw UE, USA i Japonii wymaga kilku dziesięcioleci. Możliwości przy­śpieszenia są tutaj niezbyt duże. Zacofanie w zakresie infrastruktury tradycyjnej jest tak wielkie, że nie można wyjść z niego w zbyt krótkim czasie, zacofanie to wynosi wiele dziesiątek lat.Zacofanie w zakresie masowego użytkowania Internetu jako źródła wiedzy jest znacznie mniejsze, gdyż jest to nowa infrastruktura. Internet będzie się stawał coraz tańszy w użytkowaniu, bowiem postęp technologiczny w tym zakresie nie został za­hamowany. Wzrost masowości jest czynnikiem sprzyjającym obniżeniu kosztów urządzeń elektronicznych. Internet musi być pod szczególną opieką całego polskiego społeczeństwa, a więc państwa polskiego, samorządów wszystkich szczebli, gospodarki, a zwłasz­cza powszechnie użytkowany przez wszystkich uczniów i studentów.

DROGA DO HARMONII

Prekursorem „drogi do harmonii” działań był jeden z pionierów nauki organiza­cji i zarządzania — Karol Adamiecki. W swojej ostatniej pracy James Champy, współtwórca metody reinżynierii korporacji, uważa, że w wieku cyfrowym niezbęd­ne jest odkrywanie coraz to bardziej wartościowych metod biznesu, w tym korzysta­jących z „dróg do harmonii”. Może to wymagać nieprzerwanej pomysłowości, kreatywności i innowacyjności. Piszą o tym F. McLead i R. Thomson w książce pt. Non-Stop Creativity and Innovation: How to Generate Winning Ideas and Put Them into Practice Społeczeństwa ludzkie, w tym społeczeństwo polskie, muszą w jak najkrótszym czasie stać się pełnoprawnym intelektualnie, a nie bogatym partnerem wszystkich zaawansowanych społeczeństw internetowych opartych na wiedzy, a zwłaszcza wszystkich społeczeństw wchodzących w skład Unii Europejskiej.

PRZESTRZEŃ ROZWIĄZAŃ

Słynne raporty Klubu Rzymskiego świadczą o tym,że świat społeczeństw ludzkich jest już dostatecznie mądry, aby nie stosować metod ewolucji darwinowskiej do świata ludzi i świata techno.Przestrzeń rozwiązań współczesnych problemów ewolucyjnych w skali globalnej i  lokalnej, makro i nano, w skali coraz większej różnorodności wszystkich procesów roz­wojowych jest bardzo złożona. Rozwiązania najlepsze i rozwiązania najgorsze oddalają się od siebie coraz bardziej. Aby zbliżać się do rozwiązań nieodległych od globalnego rozwiązania maksimum harmoniczności rozwoju, nie wystarczy już reinżymeria korpo­racji, państw czy całego naszego świata. Trzeba dążyć wspólnie, wykorzystując badania naukowe i mądrość ludzką, po bardzo wyboistej drodze do „harmonii” — harmonii w korporacjach, państwach, związkach państw, a w końcu całym „naszym świecie”.

WSPÓŁCZESNE WSPÓŁISTNIENIE

Jako pierwszy zauważył to wspomniany niejednokrotnie Norbert Wiener, widząc jedność informacji i sterowania w trzech światach, świecie bio-techno i   w świecie społeczeństw ludzkich. Należy mieć nadzieję, że świat społeczeństw ludzkich nie jest tylko światem o zadaniach transformujących ewolucję biologiczną w ewolucję elektroniczną.Współcześnie współistnienie tych trzech światów nie jest łatwe i stwarza ogrom­ne problemy rozwojowe. Problemów tych nie można rozwiązywać metodą ewolucji biologicznej — darwinowskiej. Problemy zagrażające współistnieniu tych trzech światów należy rozwiązywać metodą zapobiegania, na co pierwszy zwrócił uwagę Klub Rzymski, zlecając środowisku naukowemu komputerowe modelowanie przy­szłych zagrożeń ewolucyjnych.

 

SPOŁECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE

Społeczeństwo przemysłowe to wzrost danych, informacji i wiedzy, ale najbardziej energii. Zasoby materii nasza planeta posiada jak na razie wystarczające, brakuje głównie informacji i wiedzy, a także energii do wytwarzania coraz bardziej automa­tycznie wszelkich towarów i usług. Stosunek wykorzystania materii do informacji i   do energii będzie powodował następne skoki cywilizacyjne na naszej planecie. „Nasz świat” jako względnie odosobniona, drobna część uniwersum materii, energii dosyć prosto zorganizowanej i pewnego chaosu przemienia się skokowo w drobinę coraz bardziej wysoko zorganizowanej materii, energii i informacji, ze zmniejszającym się udziałem chaosu, opartą na dwóch ewolucjach — biologicznej elektronicznej. I jedna, i druga są w zasadzie oparte na skokach ewolucyjnych w ob­szarze szeroko rozumianej informacji i jej wykorzystywania do sterowania rozwo­jem.

CYBER PRZESTRZEŃ

Cyber-info technoprzestrzeń pozwala realizować przedsięwzięcia o wielkiej skali w następujących obszarach: komunikacji, sterowania, kontroli i zarządzania, dowo­dzenia (komand), wszelkich obliczeń, scalania pracy ludzkiej w zespoły, wspomaga­nia konkurowania ludzi, organizacji i maszyn, wspomagania kreatywności ludzi i   organizacji.Obieg danych, informacji i wiedzy w dwu podstawowych formach, dominującej elektronicznej i tradycyjnej, będzie wzrastać. Energia potrzebna do produkcji wszel­kich towarów i usług będzie niezbędna także do przesyłania, przetwarzania i wyko­rzystywania niewyobrażalnych mas danych, informacji i wiedzy.